https://bbreplica.files.wordpress.com/2015/12/xmas-white-dog-philadelphia.jpg

White Holiday Dog